ECTS-database Plantijn Hogeschool
Sociaal-agogisch werk - Autismespectrumstoornisen: een orthopedagogisch perspectief - Bachelor-na-bachelor modelpakket 1
  
cataloognrbenamingstudiepunten
5250100000Autisme in perspectief13
5250100001Practicum planmatig handelen10
5250100002Reflectie en transfer: leerteam7
Autismespectrumstoornisen: een orthopedagogisch perspectief - Bachelor-na-bachelor modelpakket 1 - Autisme in perspectief
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Autismespectrumstoornisen: een orthopedagogisch perspectief
Code:5250100000
Academiejaar:2011-2012
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
Contacturen:72
Aantal studiepunten:13
Totaal studietijd:338
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:Nederlands,
Lector(en)Bernice De Vos
Vera Turpyn

 

KORTE OMSCHRIJVING
Binnen het opleidingsonderdeel 'Autisme in perspectief' plaatsen we autisme in een orthopedagogische context waarbij we breed uitzoomen op oa hulpverlening, paradigma's, visies op diagnose, ontwikkelingsstoornissen om vanuit dit brede kader de focus te leggen op het specifieke van autisme. Aan de hand van het model van ijsbergdenken staan we stil bij de specifieke manier van denken en waarnemen van personen met een autismespectrumstoornis. We leggen hierbij oa de link naar communicatie, redzaamheid, vrije tijd en werk.COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • AS101 De student kan beroepsspecifiek nadenken, redeneren en handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • AS104 De student kan planmatig en op een creatieve wijze oplossingen tot stand brengen voor vraagstukken uit de beroepspraktijk. Hij kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
 • AS106 De student kan zowel verbaal als schriftelijk op een gepaste wijze communiceren rond inhoud en proces met medewerkers en cliënten. Hij kan deze contacten opbouwen en onderhouden.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • AS202 De student kan complexe probleemsituaties zelfstandig en in overleg analyseren. Hij kan vanuit zijn deskundigheid/creativiteit gepaste oplossingen voorstellen en kan een onderbouwde keuze maken uit alternatieven.
Beroepsspecifieke competenties
 • AS301 De student kan met respect voor de rechten, de waardigheid en de gelijkwaardigheid van mensen met autisme zelfstandig een onderzoek (formeel en informeel) opzetten en uitvoeren.
 • AS303 De student is in staat om een hulpaanbod welk past bij de client af te wegen en in dit perspectief de Sociale kaart (de organisatie van de hulpverlening en maatschappelijke voorzieningen binnen het autismewerkveld) te hanteren.
 • AS305 De student kan de transfer maken tussen aan autisme gerelateerde theorieën en modellen en de praktijk.
 • AS306 De student kan gedrag verklaren en begrijpen via ijsbergdenken door elementen van de triade van Wing, specifieke wijze van denken en waarnemen en intrapersoonlijke kenmerken een plaats te geven.
 • AS308 De student is ortho(ped)agogisch competent in de omgang met mensen met BAS. De student kan omgaan met de mogelijkheden en tekorten op het terrein van redzaamheid, waarneming, denken, communicatie en sociale interactie bij personen met BAS.
 • AS312 De student kan samenwerken met alle betrokkenen binnen het gezin en netwerk van de persoon met BAS.
 • AS315 De student kan een bijdrage leveren aan de professionalisering/sensibilisering van collega's door zijn keuzes te expliciteren en te verantwoorden.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
geen

Andere begincompetenties
Alle studenten die deelnemen aan de bachelor na bachelor hebben een bachelor- of masterdiploma en beschikken over voldoende en actuele praktijkervaring in een professionele werkcontext in het werken met mensen met autismespectrumstoornissen.
Competent zijn in het terugblikken op ervaringen en dit kunnen inbrengen in het lesgebeuren.

LEERINHOUDEN

 • Autisme in orthopedagogisch perspectief
 • Autisme en ontwikkelingsstoornissen/ paradigma's/ hulpverlening
 • Classificatie, diagnose en differentiaaldiagnose van ASS
 • Autisme: van genotype naar fenotype
 • Autisme en cognitie
 • Autisme en commmunicatie
 • Autisme en de waarnemingsproblematiek
 • Autisme en sociale vaardigheden
 • Autisme en aanpassing aan de omgeving
 • Autisme: onderzoek en handelingsplanning (visies)
 • Autisme en vrije tijd

STUDIEMATERIAAL
 • Hand-outs en vakliterauut op BB.
 • Handboeken:
 1. Waarneming en zintuigelijke waarneming bij mensen met Autisme en Aspergersyndroom. O. Bogdashina.
 2. Autismespectrumstoornissen : basisbegrippen en inleiding tot dconcept ondersteunende communicatie. Roger Verpoorten.
 3. Verklaringen van het raadsel. Uta Frith

 


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 21

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:
In de hoor- en werkcolleges hanteren we oa vraag- en leergesprekken. De inbreng van de studenten via discussie en peerteaching is hierbij erg belangrijk. Onze werkwijze ligt op deze manier in het verlengde van onze visie op leren.
Voor volgende thema's nodigen we gastlectoren of gastprofessoren uit:
 • Medische en biologische aspecten.
 • Diagnose
 • Actuele tendenzen


EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondelinge evaluatie100%


Mondeling examen op 20 punten.

tijd voor examinering
uren

1 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
mondelinge evaluatie100%


Mondeling examen op 20 punten.
 
Autismespectrumstoornisen: een orthopedagogisch perspectief - Bachelor-na-bachelor modelpakket 1 - Practicum planmatig handelen
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Autismespectrumstoornisen: een orthopedagogisch perspectief
Code:5250100001
Academiejaar:2011-2012
Type:kern,
Niveau:gespecialiseerd
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
Contacturen:18
Aantal studiepunten:10
Totaal studietijd:260
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:Nederlands,
Lector(en)Bernice De Vos
Vera Turpyn
Katrien Strauven

 

KORTE OMSCHRIJVING

OO II maakt de verbinding met OO I door expliciet de aangebrachte inhouden van OO I in te oefenen in een practicum. We willen op deze manier de student voorbereiden op het assessment door opdrachten die hij in zijn praktijkcontext moet uitwerken. We willen studenten voorbereiden op informeel onderzoek, het opstellen van een taakanalyse en een systematische beeldvorming.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • AS101 De student kan beroepsspecifiek nadenken, redeneren en handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • AS102 De student kan beroepsspecifieke informatie zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken.
 • AS103 De student kan vanuit een reflectieve basishouding stilstaan bij het eigen professionele handelen en de ontwikkeling hiervan. Hij heeft een kritische houding tegenover ontwikkelingen in het benaderen van autisme.
 • AS104 De student kan planmatig en op een creatieve wijze oplossingen tot stand brengen voor vraagstukken uit de beroepspraktijk. Hij kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
 • AS106 De student kan zowel verbaal als schriftelijk op een gepaste wijze communiceren rond inhoud en proces met medewerkers en cliënten. Hij kan deze contacten opbouwen en onderhouden.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • AS202 De student kan complexe probleemsituaties zelfstandig en in overleg analyseren. Hij kan vanuit zijn deskundigheid/creativiteit gepaste oplossingen voorstellen en kan een onderbouwde keuze maken uit alternatieven.
Beroepsspecifieke competenties
 • AS301 De student kan met respect voor de rechten, de waardigheid en de gelijkwaardigheid van mensen met autisme zelfstandig een onderzoek (formeel en informeel) opzetten en uitvoeren.
 • AS302 De student is in staat om verschillende hypothesen omtrent de functie van gedrag te formuleren.
 • AS304 De student kan functionele leerdoelen formuleren, deze uitwerken, aanbieden, evalueren en bijsturen. Hij kan dit formuleren op korte, middellange en lange termijn.
 • AS305 De student kan de transfer maken tussen aan autisme gerelateerde theorieën en modellen en de praktijk.
 • AS306 De student kan gedrag verklaren en begrijpen via ijsbergdenken door elementen van de triade van Wing, specifieke wijze van denken en waarnemen en intrapersoonlijke kenmerken een plaats te geven.
 • AS307 De student kan de eigen vorm van communicatie afstemmen op de communicatie van personen met BAS.
 • AS308 De student is ortho(ped)agogisch competent in de omgang met mensen met BAS. De student kan omgaan met de mogelijkheden en tekorten op het terrein van redzaamheid, waarneming, denken, communicatie en sociale interactie bij personen met BAS.
 • AS309 De student kan op maat ondersteunende communicatie opzetten, uitvoeren, analyseren en evalueren.
 • AS310 De student kan op maat verduidelijking aanbrengen in de leef-, leer- en werkomgeving. Hij kan de verduidelijking analyseren, uitvoeren en evalueren.
 • AS311 De student kan zijn inzichten met betrekking tot de cognitieve stijl bij personen met BAS op de sociaal-emotionele ontwikkeling, op de sociale interactie en de communicatie, expliciteren en een plek geven in zijn praktijk.
 • AS314 De student kan een hypothese en/of een advies, zowel schriftelijk als mondeling, helder en ondubbelzinnig communiceren naar zowel cliënten, autismespecialisten als niet autismespecialisten.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor Autisme in perspectief.

Andere begincompetenties
Alle studenten die deelnemen aan de bachelor na bachelor hebben een bachelor- of masterdiploma en beschikken over voldoende en actuele praktijkervaring in een professionele werkcontext in het werken met mensen met autismespectrumstoornissen.
Competent zijn in het terugblikken op ervaringen en dit kunnen inbrengen in het lesgebeuren.

LEERINHOUDEN

 • Communicatie bij personen met ASS
  • Betekenisverlening
  • Conceptondersteunende communcatie
 • Verduidelijking bij personen met ASS
  • Opstellen en aanleren van werkschema, dagschema, visualisatie
 • Redzaaamheid ( ADL)
  • Taakanalyse uitvoeren/opstellen/evalueren
 • Vrije tijd bij personen met ASS
  • Informeel onderzoek uitvoeren, evalueren
 • Sociale vaardigheden bij personen met ASS
  • exploratie van methodieken en modellen

STUDIEMATERIAAL

 • Artikels op BB
 • Studiewijzer
 • Observatieschema's die we hanteren
 • Videomateriaal
 • Werkmappen, methodieken en modellen
 • Boeken/ tijdschriften


WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 0

%
practicum en oefeningen:

  7

%

vormen van groepsleren:

  0

%
Verdere toelichting:

De in OO I aangebrachte inhouden worden  verduidelijkt in een practicum. De transfer tussen praktijk en theorie wordt hier expliciet gelegd.

EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 


tijd voor examinering
uren

1 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
Schriftelijke evaluatie100%

 
Autismespectrumstoornisen: een orthopedagogisch perspectief - Bachelor-na-bachelor modelpakket 1 - Reflectie en transfer: leerteam
  
O.O. heeft componenten:Neen
Afstudeerrichting//Leertraject:Autismespectrumstoornisen: een orthopedagogisch perspectief
Code:5250100002
Academiejaar:2011-2012
Type:kern,
Niveau:uitdiepend
Periode binnen het modeltraject:Modelpakket 1 - Volledig academiejaar
Contacturen:30
Aantal studiepunten:7
Totaal studietijd:182
Examencontract:niet mogelijk
Deliberatie:mogelijk
Vrijstelling:mogelijk
Onderwijstaal:Nederlands,
Lector(en)Bernice De Vos
Katrien Strauven
Vera Turpyn

 

KORTE OMSCHRIJVING


Professionalisering in de betekenis van het ontwikkelen van de beroepspersoonlijkheid d.m.v. reflectie en visieontwikkeling vinden we naast kennisontwikkeling zeer belangrijk.

Tijdens de opleiding staan we in dit opleidingsonderdeel  stil bij deze ontwikkeling. We staan stil bij PPOP (professioneel persoonlijk ontwikkel plan), ervaringen van jezelf en die van anderen. De groep en iedereen in die groep spelen een rol bij dit leren.
Reflectie is een zeer belangrijk element in dit opleidingsonderdeel. We zullen de portfolio actief hanteren in dit proces.

COMPETENTIEGERICHTE LEERDOELEN
 Dit opleidingsonderdeel draagt in het bijzonder bij tot het realiseren van volgende opleidingsdoelen (eindtermen)

Algemene competenties

 • AS101 De student kan beroepsspecifiek nadenken, redeneren en handelen in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
 • AS102 De student kan beroepsspecifieke informatie zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken.
 • AS103 De student kan vanuit een reflectieve basishouding stilstaan bij het eigen professionele handelen en de ontwikkeling hiervan. Hij heeft een kritische houding tegenover ontwikkelingen in het benaderen van autisme.
 • AS104 De student kan planmatig en op een creatieve wijze oplossingen tot stand brengen voor vraagstukken uit de beroepspraktijk. Hij kan multidisciplinaire opdrachten projectmatig aanpakken.
 • AS105 De student is in staat tot het uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken. Hij kan bijdragen aan een gepaste implementatie van de inhouden aangereikt in de opleiding.
Algemene beroepsgerichte competenties
 • AS201 De student kan vanuit het perspectief van complementariteit in een team functioneren. Hij kan hierbij zijn krachten inzetten en naast inhoudelijke ook procesmatige aspecten hanteren.
 • AS202 De student kan complexe probleemsituaties zelfstandig en in overleg analyseren. Hij kan vanuit zijn deskundigheid/creativiteit gepaste oplossingen voorstellen en kan een onderbouwde keuze maken uit alternatieven.
 • AS203 De student kan m.b.t. beroepsmatige, ethische en maatschappelijke vragen een afweging maken die past bij de paradigma's die leven binnen onderwijs en hulpverlening in de samenleving van vandaag.
Beroepsspecifieke competenties
 • AS307 De student kan de eigen vorm van communicatie afstemmen op de communicatie van personen met BAS.
 • AS311 De student kan zijn inzichten met betrekking tot de cognitieve stijl bij personen met BAS op de sociaal-emotionele ontwikkeling, op de sociale interactie en de communicatie, expliciteren en een plek geven in zijn praktijk.
 • AS313 De student kan als spil de samenwerking op school-, werk, en leefniveau op elkaar afstemmen.
 • AS314 De student kan een hypothese en/of een advies, zowel schriftelijk als mondeling, helder en ondubbelzinnig communiceren naar zowel cliënten, autismespecialisten als niet autismespecialisten.
 • AS315 De student kan een bijdrage leveren aan de professionalisering/sensibilisering van collega's door zijn keuzes te expliciteren en te verantwoorden.
 • AS316 De student kan het specifieke van BAS vertalen op een gepaste wijze in het team/netwerk.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Volgtijdelijkheid (inschrijvingsvereisten)
Om in te kunnen schrijven voor dit opleidingsonderdeel moet je je ook inschrijven voor: Autisme in perspectief; Practicum planmatig handelen.

Andere begincompetenties
Alle studenten die deelnemen aan de bachelor na bachelor hebben een bachelor- of masterdiploma en beschikken over voldoende en actuele praktijkervaring in een professionele werkcontext in het werken met mensen met autismespectrumstoornissen.
Competent zijn in het terugblikken op ervaringen en dit kunnen inbrengen in het lesgebeuren.

LEERINHOUDEN

 • Inhouden die we binnen dit opleidingsonderdeel als inspirerend ervaren en aan de studenten meegeven zijn het denken van Ruth Cohn, Kolb en Korthagen.
 • Reflectie
 • Methodieken gebruikelijk te hanteren in de ontwikkeling van PPOP en PPAP (oa kernkwadranten, Johari-window)
 • Intervisie en collegiale consultatie

 • Binnen dit opleidingsonderdeel gaan we op een actieve en ervaringsgerichte wijze op weg met de groep in hun leerproces.


STUDIEMATERIAAL

Document portfolio
Informatie rond achtergrond van werkvormen
Elementen uit POP werkboeken
Ingebrachte  leervragen

WERKVORMEN
Soort werkvorm    
hoor- en werkcolleges:

 0

%
practicum en oefeningen:

  0

%

vormen van groepsleren:

  17

%
Verdere toelichting:

In dit opleidingsonderdeel hanteren we twee werkvormen:

De groeiportfolio waarin de student stilstaat bij zijn mogelijkheden/leerpunten en reflecteert over hoe hij hiermee omgaat en/of er verandering in brengt. Het Professioneel Persoonlijk OntwikkelPlan en Professioneel Persoonlijk ActiePlan (PAP) spelen hierin een belangrijke rol. De groeiportfolio zal op geregelde tijdstippen op vraag van de student van reflecties worden voorzien maar zal niet beoordeeld worden.

De werkvorm ‘leerteam’ : de studenten komen op regelmatige tijdstippen in een kleine (10 personen) en vaste groep, onder begeleiding van een lector samen om te leren over zichzelf en van elkaar. Dit aan de hand van leervragen.


EVALUATIE

Eerste examenperiode
CategorieWeging van categorieën
taak100%


Het opleidingsonderdeel 'Transfer en reflectie: leerteam' zal geevalueerd worden aan de hand van een reflectiewerkstuk.
In dit reflectiewerkstuk staat de student aan de hand van reflectie stil bij de effecten van zijn leren. Hij blikt hierbij terug op ervaringen binnen alle opleidingsonderdelen.


tijd voor examinering
uren

 

Tweede examenperiode
CategorieWeging van categorieën
taak100%


Bij een onvoldoende op het reflectiewerkstuk zal de student dit werkstuk herwerken aan de hand van de feedback van de lector. Deze zal de niet behaalde competenties als richtsnoer hanteren in deze feedback.